You are here

Børn og Unge

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Chef: Kristina Mikkelsen

Børn og Unge yder støtte til børn og unge i alderen 0-18 år og efterværnstilbud til unge i alderen 18-23 år, der har behov for særlig støtte. Målet er, at børn og unge kan opnå samme muligheder som deres jævnaldrende.

Støtten skal sikre børn og unge kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø og sikre børn og unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer, så de kan indgå i sociale relationer og netværk. Støtten skal understøtte barnet eller den unges skolegang og muligheder for at gennemføre en uddannelse, fremme barnet eller den unges sundhed og have fokus på at forberede børn og unge til et selvstændigt voksenliv.

Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i barnet eller den unges nære miljø.

Støtten kan ydes med udgangspunkt i barnets dagtilbud og skole eller ved hjælp og støtte fra myndighedssagsbehandlerne på rådhuset. Børn og unge varetager desuden sagsbehandling for børn og unge i alderen 0-18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller længerevarende og kronisk sygdom. Læs mere om børn med handicap.

Når der er alvorlig bekymring for et barn eller en ung skal der ske henvendelse eller underretning til Børn og Unge.  Underretninger om børn og unge med behov for hjælp risikovurderes indenfor 24 timer.

Børn og Unge visiterer i videst muligt omfang til egne forebyggende tilbud til børn, unge og deres familier. Roskilde Familiecenter yder støtte til børn og unge i alderen 0-18 år. Roskilde Unge Center yder støtte døgnet rundt i form af kontaktperson til hjemmeboende unge og til unge på eget værelse. Unge, som er anbragt uden for eget hjem, kan bo på Roskilde Unge Center. I sager om børn og unge med handicap eller alvorlig sygdom kan herudover visiteres til merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens bestemmelser.

Hvis du har brug for hjælp kan du rette henvendelse til Børn og Unge enten ved personlig henvendelse på Rådhuset, Rådhusbuen 1, eller på telefon 46 31 59 51. Du kan også søge råd og vejledning i kommunens åbne anonyme rådgivning: