You are here

Hastighedsdæmpning

Her kan du læse om hastighedsdæmpning på både offentlige veje og privat fællesveje.

Roskilde Kommune modtager mange henvendelser fra borgere med ønsker om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kommunen har ikke økonomisk mulighed for at imødekomme alle ønsker.

Det er væsentligt om ønsket omhandler en privat fællesvej eller en offentlig vej, idet vejmyndighedens opgave kan være forskellig.
Du kan se om din vej er en offentlig vej eller en privat fællesvej, på kommunens kort med trafikinformationer. Find kortet her.

Myndighed i forhold til hastighedsforanstaltninger er:

 • Kommuneveje i by: Roskilde Kommune
 • Kommuneveje på land: Roskilde Kommune
 • Private fællesveje i by: Roskilde Kommune
 • Private fællesveje på land: Midt- og Vestsjællands Politi
 • Interne veje på privat område (f.eks. i boligforeninger): Midt- og Vestsjællands politi
 • Statsveje i by og på land: Vejdirektoratet

Politiet skal dog altid endeligt godkende skiltning vedrørende hastighed.

Få mere at vide om ansøgning om hastighedsdæmpning

 • Kan jeg få en hastighedsdæmpning, hvis jeg bor på en offentlig vej

  Fartdæmpning på offentlige veje

  Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på de offentlige veje prioriteres ifølge kommunens trafiksikkerhedsplan, der er baseret på trafiktællinger, uheldsstatistikker og registrering af utrygge steder.

  Mulighed for borgerfinansierede trafikforanstaltninger

  Nogle borgere/grundejerforeninger tilbyder selv at finansiere trafikforanstaltninger.

  Som følge heraf vedtog Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2011 derfor en vejledning for, efter hvilke retningslinjer forvaltningen kan træffe afgørelser i de sager, hvor borgere ønsker at finansiere trafikforanstaltninger på offentlige veje:

  Roskilde Kommune ønsker at samarbejde med borgere om etablering af trafikale foranstaltninger, hvor det bidrager til at fremme trafikpolitikken. Der er dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt:

  1.  Projektet må ikke stride mod gældende planlægning, herunder kommuneplan, lokalplan, busplan, cyklistplan med videre.
  2.  Der skal ligge statistiske data til grund for rimeligheden i projektet, herunder uheldsdata, målte trafikmængder, hastigheder og lignende.
  3.  Projektet skal kunne godkendes af politiet.
  4.  Projektet må ikke forøge de kommunale driftsomkostninger i væsentligt omfang. For eksempel må projektet ikke medføre behov for at anvende andet fejnings- eller snerydningsmateriel, end der i forvejen anvendes på stedet eller nye, ikke-kendte vedligeholdelsesmetoder.

  Hvis projektet opfylder ovenstående forudsætninger, ligner ansøgningsproceduren den, der gælder for hastighedsdæmpning på private fællesveje.

  Se under " Hvordan søger jeg om hastighedsdæmpning på en privat fællesvej"

 • Hvordan søger jeg om hastighedsdæmpning på en privat fællesvej

  Hastighedsdæmpning på private fællesveje i byzone

  Dette er en introduktion og hjælp til selvfinansieret etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje i byzone. Ansøgninger vedrørende private fællesveje i landzone sendes direkte til Midt- og Vestsjællands politi.

  Kommunen er vejmyndighed på private fællesveje. Derfor skal alle ændringer på vejareal godkendes af kommunen, som vurderer de færdselsmæssige og vejtekniske konsekvenser. Politiet skal også godkende alle projekter.

  Ændringer på vejareal har betydning for vejens funktion, vedlige- og renholdelse, og for dem der ejer og bruger den. Derfor skal placering og udformning af hastighedsdæmpende foranstaltninger planlægges grundigt. Det er vigtigt at inddrage alle berørte interessenter i et vejprojekt.

  Hvem kan søge - det er godt med enighed

  Der er ikke krav om en at en grundejerforening eller en gruppe af personer skal stå bag en ansøgning for at den kan behandles af kommunen. Trafikdæmpere kan dog medføre øget støj og røg ved opbremsning og acceleration, samt mulighed for rystelser ved passage af for eksempel vejbump. Og der er også behov for en aftale om de økonomiske forhold blandt de berørte beboere. Derfor anbefaler kommunen, at der er bred tilslutning. Underskrifter fra de berørte beboere sendes sammen med forslag til vejprojektet til kommunen (gerne email). Underskrifter kan erstattes af en godkendelse på en generalforsamling i en grundejerforening (med medlemspligt), en andelsforening eller en ejerboligforening. Er der ingen beboerorganisation, anbefaler vi, at der nedsættes et vejlaug.

  Kontakt kommunen - forslag til vejprojekt

  Det er ofte en god ide, at forelægge en skitse med et forslag til vejprojektet for kommunen, inden der fremstilles mere detaljerede tegninger og planer for skiltning med mere. På det grundlag kan kommunen vurdere sagen, og evt. få en foreløbig godkendelse fra politiet. Skitsen kan vise type og placering af foranstaltninger, og oplyse om mål for hastighedsreduktion. Oplys også om, hvem der står bag ansøgningen.

  En forhåndsgodkendelse er ikke en endelig godkendelse.

  Tunge faste genstande på vejareal, betonrør, plantekummer, og lignende kan medføre en øget sikkerhedsrisiko for trafikanter, og derfor anbefales de ikke.

  Kommunen sørger for kontakten til Politiet.

  Plan for projektet

  Herefter skal vejprojektet beskrives. Denne opgave rummer en række fagtekniske udfordringer, som i nogle tilfælde vil kræve rådgivning. Roskilde Kommune anbefaler at søge bistand til udformning af et vejprojekt, der indeholder:

  • Beskrivelse af valg af foranstaltninger - herunder bumptype, indsnævring, tavler m.m., samt om der ønskes etableret hastighedszone og til hvilken hastighed.
  • Målfast kort visende foranstaltningernes placering.
  • Målfast afmærknings- og skilteplan.
  • Redegørelse for løsning af ændrede afvandingsforhold.
  • Redegørelse for sikkerhedsforhold ved passage af foranstaltninger for alle trafikarter (tunge køretøjer, biler, motorcykler, cyklister, gående og evt. busser).
  • Redegørelse for evt. belysning af foranstaltningen.

  Roskilde Kommune yder ikke projektrådgivning.

  Endelig tilslutning fra berørte parter vedlægges.

  Godkendelse af vejprojektet

  Kommunen vurderer vejprojektet og indhenter politiets godkendelse.

  Ved vejlukninger skal redning, renovation m.fl. høres.

  Udførelse

  Grundejerne er ansvarlige for projektets udførelse. Roskilde Kommune anbefaler at lade et entreprenørfirma stå for arbejdets udførelse inden for gældende vejregler.

  Hvis anlægsfasen skaber behov for omlægning af trafikken, skal kommunen orienteres i god tid.

  Kontrol af vejprojekter

  Det nye anlæg skal godkendes af Roskilde Kommune. Grundejere meddeler, når projektet er klar til kommunalt gennemsyn.

  Drift og vedligeholdelse

  Grundejerne skal vedligeholde vejen, og de nye foranstaltninger med eventuel beplantning. En gartneraftale kan være en fordel.

  Links til regler

  Her kan du læse om, hvordan man skilter og afmærker et opholds- legeområde (E51), et område med fartdæmpning (E54) og en hastighedszone (E68). (Fra § 131)

  Bor du på en offentlig eller en privat fællesvej

  Du kan se om det er en offentlig eller en privat fællesvej, på kommunens kort med trafikinformationer. Find kortet her.

Kontakt

By, Kultur og Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.01.2018