You are here

Veje

Her kan du finde oplysninger om drift og brug af kommunens veje. Du kan også læse om hvilke forpligtelser, du har som grundejer.

Se mere nedenfor, eller giv os et praj om f.eks. manglende gadebelysning eller et hul i vejen med din smartphone. Se driftsstatus for at se igangværende arbejder.

Få information om snerydning og tilladelser i menuen.

Få mere at vide om

 • Vedligeholdelse af veje - huller, ujævne fliser, dæksler, riste osv.

  På kommunevejene sørger Materielgården for løbende eftersyn og reparationer. Der kan dog stadig opstå mangler og akutte skader, som ikke opdages ved vejsynet.

  Lokalområdets beboere og trafikanter er de første, der opdager disse fejl og mangler. Vi vil meget gerne have meldinger om dette. Du kan enten udpege fejl og mangler på stier og veje på et kort, sende en email til veje@roskilde.dk eller du kan ringe til Veje og Grønne områder på 46 31 37 05.

  Det kan f.eks. dreje sig om følgende mangler og skader:

  • Belægningsskader - hul i asfalten på kørebaner og ujævne fliser på fortove.
  • Dæksler og riste, som er i stykker eller fungerer dårligt.
  • Skilte og andet af vejens udstyr, som er nedslidt eller ødelagt.
  • Uheld, som kræver afspærring og/eller trafikomlægning.
  • Store ledningsbrud.
  • Oliespild og anden forurening på vejarealer.
  • Fejl på store spildevandsledninger og brønde i vejene, så det giver gener for de tilsluttede ejendomme.

  Grundejerforeninger og vejlaug har ofte ansvar for veje og stier i lokalområdet. Veje og Grønne områder hjælper med afklaring af spørgsmål om fx ny asfaltbelægning på kørebane og opretning af fortovsbelægning m.m. Vi deltager gerne i møder med vejlaug eller grundejerforeninger.

 • Fejl på gadelygter

  Hvis der er en pære i en gadelygte, der er sprunget eller andre fejl på gadelys, skal du melde det via Giv et praj.

  Undtagelsen er privat belysning på f.eks. boligselskabernes og private andelsboligforeningers områder – her må henvendelse ske til den lokale vicevært/bestyrelse.

 • Overkørsel

  Hvis du ønsker at anlægge en ny indkørsel eller at udvide en eksisterende indkørsel fra vejen og ind til grunden, skal du kontakte kommunen. Vi skal som vejmyndighed altid godkende nye indkørsler og ændring af de eksisterende. Dette gælder både på private fællesveje i byområder og på offentlige veje.

  Er der nogen krav til indkørslen?

  Ved anlæg af ny indkørsel eller udvidelse af en eksisterende er der nogle forhold, som gælder både på offentlige veje og private fællesveje.

  • Kommunen skal som vejmyndighed vurdere de enkelte ansøgninger individuelt, men vi tilstræber af trafikale årsager at begrænse antallet og bredden af overkørsler mest muligt.
  • Normalt vil en indkørsel med en bredde på 5 meter give gode indkørselsforhold for 2 biler.
  • Ofte vil det være en forudsætning, at man holder indkørslen samlet som en dobbelt indkørsel og at en eksisterende indkørsel nedlægges for at opnå dette.
  • Hvis man ønsker plads til f.eks. 3 biler på grunden, må fordelingen tilstræbes at ske inde på grunden.
  • Indkørslen skal holde en vis afstand til lygtepæle og elskabe for at undgå påkørsel.
  • Du skal selv undersøge, om der er tinglyste servitutter, eller om der er krav til adgangsforholdene i lokalplanen.

  Hvad koster det?

  Alt arbejde på offentligt fortov og vej (dvs. uden for skel) skal udføres af kommunen på grundejerens regning.
  På private fællesveje udføres arbejdet af grundejeren selv eller ejeren af vejen.

  • Indkørslen udføres som de øvrige indkørsler på vejen - nogle steder blot en asfaltrampe eller sænket kantsten, brolagte indkørsler eller andet.
  • Hvis der f.eks. ligger en rendestensrist i vejen, står et kabelskab eller en lygtepæl der, hvor du ønsker indkørslen skal være, så skal disse i nogle tilfælde flyttes.

  Alle disse ting påvirker prisen på arbejdet og vurderes efter tilsyn på stedet.

  Før du får tilladelse skal forholdene besigtiges. Kommunen skal vurdere, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at anlægge en indkørsel på stedet.

  Hvordan søger jeg?

  Du søger ved at udfylde den digitale webformular, Ansøgning om tilladelse til ændring af adgangsvej/overkørsel

  Din ansøgning skal indeholde en lille beskrivelse af, hvad du vil gøre. Er det fx en ny overkørsel, en udvidelse af en eksisterende overkørsel, en nedlæggelse af en eksisterende overkørsel?
  Derudover skal din ansøgning indeholde en skitse, der viser følgende:

  - Placering på grunden
  - Mål. Overkørslens mål og afstand til skel og faste genstande
  - Eventuelle lygtepæle, elskabe, brønde, nedløbsriste eller lignende

  Skitsen må gerne være tegnet på et luftfoto eller skitseret på et papir.

  Hvis du har mulighed for det, må du meget gerne medsende fotos, der kan illustrere dit projekt.

 • Færdselstavler

  Roskilde Kommune sætter færdselstavler op i samråd med politiet.

  • På veje må der kun opsættes godkendte færdselstavler.
  • Skilte med gadenavn og husnumre er ikke færdselstavler.

  Hvis du ser et skilt, der er beskadiget, må du meget gerne give besked ved enten at sende en email til veje@roskilde.dk eller at ringe på 46 31 37 05.

 • Vejvand, der løber fra private fællesveje ind på naboejendomme

  Vejlovgivningen (privatvejsloven) giver ikke mulighed for isoleret at gøre noget ved problemer med oversvømmelser af naboejendomme, når der ikke er problemer med vand på selve vejen, og vejen derfor er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.
   
  Miljølovgivningen forudsætter som udgangspunkt, at vandafledning fra veje kræver en udledningstilladelse, men det er ikke tilfældet, når der er tale om mindre veje, hvor vandet nedsiver i græsrabatter, eller i det hele taget, når det konkret vurderes, at vandet ikke vil kunne forurene eller bidrage til at forurene recipienten. Det er kommunen, der vurderer, om der i den konkrete situation kræves tilladelse. Som udgangspunkt er vurderingen, at vejvand fra disse mindre veje ikke kræver udledningstilladelse fra kommunen.
   
  Hvis kommunen vurderer, at en tilladelse er nødvendig, vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte vilkår for denne tilladelse med henblik på at sikre, at der ikke i uacceptabel grad sker overfladisk afstrømning af vand til tilgrænsende ejendomme. Men der kan i sagens natur kun fastsættes vilkår, hvis en tilladelse er nødvendig.
   
  Miljølovgivningen vil således i nogle tilfælde give mulighed for at regulere situationer, hvor der sker oversvømmelse af naboejendomme, gennem vilkår for nødvendige tilladelser, men er det ikke nødvendigt med en udlednings- eller nedsivningstilladelse, vil der kun være mulighed for at gøre noget ved problemet ved at indbringe sagen for domstolene med krav om erstatning eller afhjælpning efter nabo- eller erstatningsretlige regler.
   
  Nabo- og erstatningsretlige regler indebærer således, at grundejere som udgangspunkt ikke skal tåle gentagne oversvømmelser fra en vej, og at grundejere, der oplever sådanne gentagne oversvømmelser efter omstændighederne vil kunne gå til domstolene med sagen. En grundejer vil herefter eventuelt kunne få de vedligeholdelsespligtige grundejere, herunder eventuelt grundejeren selv, dømt til enten at afhjælpe problemet eller betale erstatning.
   
  Hvis en nabo f.eks. har sat kantsten eller hævet rabatten ud for sin ejendom, vil sagen muligvis kunne føres mod naboen, men det afhænger af de konkrete omstændigheder.

 • Husk at klippe hækken

  Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække.

  Tænk på de svagtseende, handicappede og trafikanter med barnevogne.

  Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

  Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.

  • Træer og buske må dog gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.
  • Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 3,5 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,5 meter.

  Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.

  Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikere, at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.

  Grundejere har også selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt.

  Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling (pas på brandfaren ved gasbrænder).

 • Er du kommet til skade på vejareal?

  På offentlige veje

  Er du så uheldig, at på grund af huller eller andre ujævnheder komme til skade på en offentlig vej, kan du sende dit erstatningskrav til Veje og Grønne områder.

  - Ved uheld på grund af manglende snerydning på fortove er den tilstødende grundejer ansvarlig, og et evt. erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

  - Ved uheld, hvor der sker skade på dine ting, herunder bil. Ifølge erstatningsansvarslovens § 19 er der som udgangspunkt ikke erstatningsansvar for kommunen, når der er tegnet en tingsforsikring (kaskoforsikring, fx bil-, hus-, indboforsikring), medmindre vi kan gøres erstatningsansvarlige for skaden. Og det er således din kaskoforsikring, der skal dække skaden i første omgang. Du har således, ifølge loven, en forpligtelse til at sikre, at skaden godtgøres af andre (dvs. her kaskoselskabet). Det er så op til dit selskab, at gå videre med kravet til kommunen, hvis de mener det er/kan være berettiget.

  - Ved uheld, hvor der er sket skade på en person. Ifølge erstatningsansvarslovens § 19 er der som udgangspunkt ikke erstatningsansvar for kommunen, medmindre vi kan gøres erstatningsansvarlige for skaden.

  I tilfælde af skade, kan du sende os en anmeldelse skriftligt til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, eller på e-mail til Veje@roskilde.dk.

  Anmeldelsen skal indeholde alle følgende oplysninger:

  • Skadested – Vejnavn og
  • Tidspunkt for uheldet – Dato og tidspunkt
  • Dit navn, adresse og telefonnummer
  • Hvordan præcist skete uheldet?
  • Hvad var årsagen til uheldet? Var det fx et hul? Hvor stort var hullet (diameter og dybde)?
  • Hvilken skade er sket – ting- eller personskade?
  • Fotodokumentation af skadestedet (tæt på og langt fra) + af det beskadigede.

  Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang og karakter.

  På private fællesveje i byen

  Er du så uheldig at komme til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at kontakte den tilgrænsende grundejer i henhold til Lov om private fællesveje § 57.

  Du kan se om det er en offentlig eller en privat fællesvej, på kommunens kort med trafikinformationer. Find kort med offentlig eller privat vej.

Kontakt

Vagtnummer Materielgården
Navervej 16
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 75 50 98

Senest opdateret

03.09.2020