You are here

Vision for Roskilde Kommune 2015-2018

Roskilde Kommunes vision er godkendt i byrådet den 17. juni 2015. Visionen er gældende fra 2015-2018.
 • Roskilde Kommunes vision er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice.

 • Roskilde Kommunes vision er levende lokalmiljøer, både i et stærkt centrum og med bæredygtige lokalsamfund, gennem fremme af handel, erhverv, events og foreningsliv.

 • Roskilde Kommune vision er at styrke bosætning og turisme gennem videreudvikling af eksisterende styrkepositioner indenfor det musiske og kulturarv.

 • Roskilde Kommune vision er at fremme innovation og nye samarbejdsformer generelt, men med særligt fokus i.f.t. bæredygtige løsninger, udvikling af kommunens kerneservices og demokratisk inddragelse.

Visionen skal udmøntes gennem 4 konkrete og ligeværdige indsatser:

 1. Erhverv og viden
 2. ZebraProjekter
 3. Bymidten som kraftcenter
 4. Kerneopgaven i fokus

Læs mere

 • 1. Erhverv og viden

  Vi har i mange år arbejdet med Roskilde Kommune som uddannelses- og universitetsby og nu skal visionen løftes til næste niveau. Roskilde Kommunes position skal styrkes, når det gælder tiltrækning af erhvervsliv og arbejdspladser.

  Status som universitetsby og Risø-parksamarbejdet med DTU giver grundlag for vidensoverførsel og etablering af internationale vidensarbejdspladser i kommunen. Roskilde skal udnytte sin geografiske placering tæt på det 5. spor og motorvejsnet til Femernbælt og Storebælt til at tiltrække virksomheder med behov for god infrastruktur.

  8 målsætninger

  • Vi skal understøtte en nytænkende samarbejdsform mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne, virksomhederne og de offentlige institutioner i og udenfor Roskilde Kommune (arbejdstitlen er IQ)
  • Vi skal arbejde for flere arbejdspladser og flere virksomheder til Roskilde Kommune
  • Vi skal være de bedste til at overføre viden til borgere og virksomheder
  • Vi skal udvikle Trekroner-campus og DTU Risø Park til et spændende universitets- og vidensmiljø for forskere, studerende og virksomheder
  • Vi skal arbejde for, at DTU Risø Park bliver førende testlaboratorium for bæredygtighed
  • Vores folkeskoler skal sikre, at vores børn og unge opnår den højest mulige faglige udvikling og trivsel
  • Vore elever skal være i besiddelse af en nysgerrighed, entreprenørskab og lyst til at anvende viden
  • Vi skal være en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune for internationale borgere og virksomheder

  Erhverv og viden er forankret i Økonomiudvalget, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar

 • 2. ZebraByprojektet

  Borgerne og kommunen skal i fællesskab udvikle lokalsamfundene i Roskilde Kommune, hvad enten det er mindre bysamfund, eller det er områder i kommunen, hvor der er et fællesskab og fælles identitet, der kan bygges på.

  Det skal være trygt at leve og bo overalt i kommunen. Med gode fællesskaber, oplevelser og et aktivt foreningsliv, kan vi også ad den vej bekæmpe ensomhed, passiv livsførelse, sociale udfordringer og udstødelse af samfundet. Hvert lokalsamfund skal have mulighed for at skabe sin selvstændige identitet med respekt for eksisterende foreningsliv.

  6 målsætninger

  • Vi skal sikre fremgang i kommunen, såvel i byer som på landet og vi vil invitere alle eksisterende aktive bysamfund til at blive en del af et ZebraByNetværk. I ZebraByNetværket kan alle bysamfund lærer af hinanden og idéudvikle
  • Vores bygninger skal bredt set fungere som centre for lokale fællesskaber samtidig med, at byrum og natur skal indbyde til fysiske aktiviteter og fællesskaber
  • Vi skal styrke lokaldemokratiet og stemmeprocenten skal højnes
  • Vi skal med nysgerrigheden forrest støtte borgernes sociale engagement og muligheder for selv at etablere og komme indhold i fællesskaberne. Vi gør det umulige muligt
  • Vi skal nytænke boligformer og bofællesskaber i samarbejde med borgerne
  • Vi vil et aktivt idræts- og kulturliv for både bredden og eliten, hvor vi inviterer til oplevelser året rundt

  ZebraByprojektet er forankret i den politiske følgegruppe for ZebraBy, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.

 • 3. Bymidten som kraftcenter

  Bymidten i Roskilde skal være hele Roskilde Kommunens kraftcenter med et dynamisk handels- og kulturcentrum. Bymidten skal videreudvikles med fokus på liv, mangfoldighed, sundhed, bæredygtighed og tilgængelighed. Bymidten skal indeholde endnu flere oplevelser, mødesteder og nye samarbejder for derigennem at skab en positiv udvikling og bæredygtig vækst.

  Der skal ske en samlet indsats omkring midtbyen i Roskilde med fokus på Stændertorvet, Kildegården, Ny Østergade, Byens Hus, Kulturstrøget mv. Der skal udvikles store arrangementer samt daglige oplevelser og liv. Der skal skabes en ny ramme for at forbedre vilkårene for Roskilde som handelsby, hvilket betyder forhøjet omsætning, så Roskilde markerer sig som en vinderby i forhold til handel.

  4 målsætninger

  • Vi skal satse stærkt på udviklingen af bymidten som kraftcenter
  • Vi vil arbejde for at synliggøre og videreudvikle Roskilde som Danmarks eneste nationalparkby med midtbyen som indgang til Nationalpark Skjoldungernes Land
  • Vi vil satse stærkt på turismen og på at blive Danmarks event- og oplevelsesby nummer ét uden for København
  • Vi skal udvikle Roskildes bymidte til et stærk og attraktivt centrum for handlen og flere boliger

  Midtbyen som kraftcenter er forankret i Økonomiudvalget i tæt samarbejde med Plan og Teknikudvalget og Kultur og Idrætsudvalget. Der fremlægges en årlig status på et byrådsseminar.

 • 4. Kerneopgaven i fokus

  Roskilde Kommune skal fortsat være en yderst stabil leverandør af kerneopgaver til borgerne. Borgerne forventer en indgang til kommunen og en let og smidig sagsbehandling. Vi skal fortsat udvikle nye digitale løsninger. Kommunen sikrer hurtig og kompetent opgaveløsning, faglige miljøer og samarbejder på tværs i og udenfor kommunen.

  Kerneopgaverne skal løses i et tæt samarbejde med borgerne og vi skal sikre borgerinddragelse og samproduktion med relevante netværk og frivillige organisationer. Samtidig skal vi fokusere på, hvad der er kommunens kerneopgave og borgerne skal tydeligt have at vide, hvad de kan forvente at få.

  6 målsætninger

  • Roskilde Kommune skal tydeligt kunne definere kommunens kerneopgaver som eksempelvis daginstitutioner, skoler og ældreplejen
  • Vi skal sikre, at kerneopgaven om borgernes sundhed løses tværfagligt og tværsektorielt
  • Vi skal støtte og hjælpe borgerne til at mestre eget liv uanset alder
  • Vi skal tænke læring, nytænkning og oplevelser ind i kerneopgaven
  • Vi skal være nysgerrige i nye måder at løse kerneopgaven på
  • Vi skal være ambitiøse i formuleringen af de nye politikker og mål samt resultater i Roskilde

  Kerneopgaven i fokus er forankret i Økonomiudvalget. Afhængigt af valg af konkrete projekter og kerneopgaver vil indsatsen blive placeret i et relevant fagudvalg, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.

 • Arbejdet med indsatserne

  Når der skal arbejdes videre med indsatserne, skal de projektgøres og der kan tilknyttes følgegrupper eller arbejdsgrupper, hvilket kan indstilles til og godkendes af Økonomiudvalget.

  Der kan løbende udpeges supplerende strategiske indsatser, hvor byrådet ønsker nye fokusområder.

Senest opdateret

09.05.2017