You are here

Cyklister

Den politiske målsætning for cyklister er, at de skal være trygge og opleve høj fremkommelighed. Cykeltrafikken skal prioriteres højt, og det skal være attraktivt at tage cyklen på arbejde.

På trafikken.dk kan du læse mere om nationale cykelruter, få praktiske råd til cykelturen og finde gode cykellinks.

Dansk Cyklist Forbund har etableret et videnscenter for cykling.

Få mere at vide om

 • Cykelkort

  Roskilde Kommune har lavet et cykelkort.

  Cykelkortet indeholder forskellige lag:

  • Alle cykelstier i kommunen er tegnet ind

  • Alle nationale cykelruter, der går gennem kommunen er med

  • Alle regionale cykelruter er med

  Der er lavet fem turforslag, som binder kommunens byer sammen.

  Cykelkortet er omdelt til alle kommunens husstande. Ekstra eksemplarer kan hentes på rådhuset, i kommunens borgerservicebutikker, på turistbureauet og på bibliotekerne.

  Download cykelkortet for Roskilde eller hele kommunen længere nede på siden.

 • Cykelparkering

  I Roskilde Kommune er der aflåst cykelparkering på disse stationer:

  • Roskilde Station
  • Trekroner Station
  • Viby Station

  For at bruge den aflåste cykelparkering, skal du købe et nøglekort på DSB's hjemmeside. Et nøglekort til aflåst cykelparkering koster 225 kr. og kan bruges på alle DSB-stationer i hele Danmark, hvor der er aflåst cykelparkering. Hvis du er tilmeldt DSB Plus, kan du bestille kortet gratis. Kortet kan kun bestilles på DBS's hjemmeside og kan ikke længere købes på stationerne.

  Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser, og at de kun er beregnede til almindelige cykler.

  Bestil dit nøglekort til aflåst cykelparkering på DSB.dk

 • Cykelvision

  Trafikanter som færdes i Roskilde Kommune er trygge og oplever en høj fremkommelighed, uanset om det foregår til fods, på cykel, i bus eller i tog. Bilerne færdes effektivt, sikkert og miljøvenligt på det overordnede vejnet samtidig med, at alle nyder de smukke omgivelser, som kendetegner kommunen.

  Cyklistplanen bliver til i et samarbejde med borgere, politikere, erhvervsliv og interesseorganisationer. I Roskilde Kommune ønsker vi at være visionære. Vi vil lægge overliggeren højt og sigte mod en plads i top 10 blandt landets mest ambitiøse og synlige på cykelområdet.

  Cykelvision 2020 - det er let og attraktivt

  Skolebørn i hele kommunen cykler trygt og sikkert til skole. Bevægelse på cykel er blevet en helt naturlig del af børn og voksnes hverdag, fordi kommunen prioriterer cyklingen og har indrettet hele kommunen cykelvenligt. Cyklisterne har stor glæde af den gode fremkommelighed i pedalzonen og de højklassede cykelruter fra lokalbyerne til Roskilde C, Viby og stationerne.

  Det er meget attraktivt og let at bruge cyklen til alle formål. Realiseringen af kommunens stiplan og cykelparkeringsstrategi har skabt de bedste muligheder for at pendle og shoppe på cykel, og at parkere ved alle vigtige trafikpunkter.

  Cyklister nyder også forkælelsen med gode cykelpumper og drikkevand på kommunens cyklist-hotspots.

  Ved de to store togstationer findes multifunktionelle betjente cykelparkeringshuse med service og udlejning af cykler. Kombinationsrejser med cykel, tog og bus foregår nemt og smidigt.

  Cykling er også en vigtig del af fritiden. Det er meget attraktivt og let at følge de mange cykelruter i hele kommunen. Kommunens gode cykelkort guider alle cyklister, der ønsker store oplevelser i fritiden - også de mange cykelturister, der tiltrækkes af Roskildes mange store kultur- og naturseværdigheder.

  Den målrettede indsats for at formidle kommunens mange ressourcer på cykelområdet har øget cyklernes andel af transporten og givet sundheden et løft for alle borgere - i særdeleshed for børn og ældre. Kommunen har for længst indfriet målet om nedbringelse af den samlede kommunale CO2-udledning. De mange ekstra cykelkilometer er en væsentlig del af denne succes.

 • Projekt stier langs Dalen i Viby

  Her på siden kan du finde materiale vedrørende projektet for asfaltering og anlæg af stier langs Dalen i Viby.

  Status:

  14. februar 2014:
  Arbejdet i nordsiden af Dalen er næsten færdigt.
  Den sidste ejer har underskrevet et forligstilbud efter åstedsforretning i december 2013. Så når byrådet formelt vedtager ekspropriationen (formodentlig ultimo marts), kan der etableres stier hele i sydsiden.
  Belysningsmaster, elskabe og TDC-ledninger flyttes i uge 8-11 2014, hvorefter fortov og cykelsti i sydsiden anlægges i ugerne 12-28, startende i den vestlige ende af Dalen. Derefter lægges der ny asfalt og nye striber i Dalen og krydset med Grønningen og Vibyvejen, således at hele projektet skulle stå færdigt efter sommeren 2014.

  22. november 2013:
  Der er igangsat ekspropriation i sydsiden af Dalen.
  Arbejdet skrider planmæssigt frem i nordsiden af Dalen. Over julen vil arbejdet blive midlertidigt indstillet.

  3. oktober 2013:
  Det er besluttet at igangsætte kantstensarbejdet på nordsiden af Dalen i uge 43. Inden da vil entreprenøren begynde rydning efter aftale langs Dalens nordside.
  Forskellige ledningsejere vil samtidig arbejde med flytning af elskabe, belysningsmaster m.m.
  Arbejdet kommer til at foregå i etaper, startende ved jernbanen. De enkelte grundejere vil få besked med en seddel i postkassen, når arbejdet når frem til dem.
  Vejen vil blive ensrettet på skift i hver sin retning med lyssignal langs arbejdsstrækningen. Når der skal arbejdes i selve tunnellen, bliver det nødvendigt at spærre fuldstændig for motorkøretøjer et par dage.
  Sydsiden påbegyndes tidligst, når nordsiden er færdig - formodentlig primo 2014.

  20. september 2013:
  Roskilde Kommune og landinspektør Mølbak har været i dialog med de lodsejere langs Dalen, hvor Roskilde Kommune ønsker at erhverve areal til Dalen på frivillig aftalegrundlag. Alle lodsejere på nær en enkelt har indgået frivillig aftale med Roskilde Kommune.
  På grund af ovenstående samt uafklarede punkter vedr. eksisterende ledninger i sydsiden af Dalen, kan der ikke angives dato for projektstart. Det overvejes dog at anlægge stierne i nordsiden først.
  Midterhellen i krydset vest for Grønningen er anlagt.

  Dalen - stiprojekt

  På kortet er fremtidig cykelsti vist med lyseblåt, fortov/overkørsel med brunt og heller med gult.

  Baggrund:

  Dalen i Viby mellem Grønningen og jernbaneviadukten har i mange år været udpeget som et utrygt sted for cyklister, og er nævnt som en utryg strækning i kommunens trafiksikkerhedsplan fra 2008. Strækningen mellem Elmevej og viadukten er ligeledes prioriteret i kommunens tilgængelighedsplan fra 2008.

  I cyklistplan 2013 blev der afsat et mindre beløb til etablering af malede cykelbaner langs Dalen.

  Dalen i Viby står for tur for asfaltering i 2013. Dette giver mulighed for at omfordele vejarealet på strækningen mellem Vibyvejen/Grønningen frem til viadukten under banen, og dermed imødekomme de ovennævnte ønsker.
  De snævre pladsforhold og et ønske om at begrænse vejudlægget betyder, at der kan anlægges en smal cykelsti hvis fortov og kørebane indsnævres. Det bliver dog alligevel nødvendigt at overtage jord i op til 1,5 meters bredde fra omkring 14 af de tilstødende grundejere.

  Forvaltningen fremlagde skitseprojektet på et møde afholdt for grundejerforeningerne i Viby/Dåstrup i foråret 2013.

  Projektet:

  Det nuværende fortov samt lidt af kørebanen inddrages til anlæg af delt sti i begge sider af vejen. Det vil sige at fortov og cykelsti udføres således, at det vil være muligt for f.eks. en barnevogn at trække ud over cykelstien, hvor pladsforholdene er snævre. Cykelstien adskilles fra kørebanen med en kantsten.

  Kørebanen langs Dalen asfalteres på strækningen fra krydset med Grønningen frem til og med viadukten.

  I krydset Dalen/Assendløsevejen/Grønningen/Vibyvejen etableres midterheller ud for stierne. Dette gøres dels for at skabe mulighed for at lette trafikanter kan krydse i to omgange, og dels for at synliggøre krydset og svingbanerne.

  Udmundingen af Industrivej indsnævres, da der ikke længere er behov for store transporter ad denne vej. Dette overlader et afskåret areal, der kan benyttes som en lille plads eller grønt område.

  Det er desværre ikke økonomisk muligt at forbedre forholdene gennem jernbaneviadukten, men hvis der bliver midler til det, etableres en lidt bredere skillehelle mellem kørebane og stien og en tydeligere markering af hegnet.

  Fortovene ved fodgængerfeltet nær jernbaneviadukten bliver indrettet, så de tager hensyn til både svagtseende og gangbesværede.

  Kommunen har kun modtaget et enkelt forslag, udover det der kom frem på grundejerforeningsmødet i foråret, til indretning af den grønne trekant på det afskårne areal ved Industrivej. Vores landskabsarkitekt arbejder videre med idéer om et blomsterbed eller 3 egetræer.
  Når projektet er færdigt, vil det ikke være tilladt at parkere nogen steder langs Dalen.

  Trafikmålinger:

  Dalen er trafikalt klassificeret som primær trafikvej i byområde. Det vil ifølge Roskilde Kommunes Trafiksikkerhedsplan sige en overordnet vej, som betjener store trafikmængder - herunder også tung trafik. Hastighedsgrænsen er 50 km/h.

  Trafiktællinger/hastighedsmålinger fra 2008 på Dalen vest for banetunellen viser, at gennemsnitshastigheden (Vgen) var omkring 39 km/h. Den hastighed, som 85% af køretøjerne overholder (V85%) blev målt til omkring 49 km/h.

  Det gennemsnitlige antal køretøjer i døgnet (ÅDT) blev målt til ca. 5470, hvoraf ca. 560 var tunge køretøjer.
   
  Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet kan du kontakte Anita Madsen, Veje og Grønne områder.

 • Forsøg med højresving for rødt

  Muligheden for højresving for rødt i Roskilde går tilbage til en idé på en workshop om cyklistplanen for nogle år siden.

  Ideen skulle prøves af som forsøg, hvilket kommunens politikere godkendte i maj 2011, og politiets tilladelse kom hurtigt efter.

  I december 2011 blev et forsøg igangsat i 3 T-kryds, og i januar 2012 gav Vejdirektoratet  dispensation til 2013.

  Senest har Roskilde Kommune har fået Vejdirektoratets dispensation til fortsat skiltning med cyklisters højresving for rødt til ultimo 2015.

  Se evaluering af forsøget: EVALUERING AF HØJRESVING, nov 2012.

Publikationer

Cyklistplanen

Visionen for cyklistplan 2012-2016 er resultat af en proces, hvor borgere og politikere sammen har udviklet tanker og idéer for Roskilde som fremtidig cykelkommune.

cyklistplan8_endeligversion_131029_jfj.pdf

Senest opdateret

26.07.2016