You are here

Jyllinge Nordmark

Projektet i Jyllinge Nordmark indeholder en sikring mod fjorden og langs åens udmunding. Der bliver anlagt et dige tværs over Værebro Å’s udløb med et højvandslukke samt et dige i øst ud mod åen.

21. april 2017
Byrådets lokalplan for Jyllinge Nordmark fra november 2015 er blevet påklaget, og Planklagenævnet har truffet en afgørelse. Nævnet ophæver kommunens vedtagelse af plangrundlaget.
Se hele afgørelsen her

30. november 2016
Byrådet godkender justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark
Se sagen her

3. juni - 29. juli 2016
Offentlige høring af VVM vurdering. Høringen vil danne grundlag for Roskilde og Frederikssund Kommuners senere VVM-tilladelser til det fysiske projekt. Realisering af projektet kræver herudover også tilladelse fra Kystdirektoratet efter kystbeskyttelsesloven, samt en række andre tilladelser.
Annonce
VVM-vurdering
Ikke teknisk resumé
Illustrationer

14. juni 2016
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen modtager et brev fra Willy Eliasen og Joy Mogensen. Budskabet er, at bureaukrati skal ikke forsinke kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Roskilde Havn unødigt
Se brevet

19. maj 2016
Stiftende generalforsamling i ”Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag”
Se referat

24. februar 2016
Egedal Byråd godkender Kystsikringsprojekt - Jyllinge Nordmark/Tangbjerg
Se referat

17. februar 2016
Roskilde Byråd godkender kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og oprettelse af kystbeskyttelseslag
Se referat

16. februar 2016
Referat af borgermøde om spildevandsplantillæg for Jyllinge Nordmark
Håndbog om lokal afledning af regnvand på veje
 

7. januar 2016
Borgermøde - "kapitel 1a"
Se oplæg til mødet
Se referat af mødet

10. december 2015
Der indkaldes til kap. 1 a møde den 7. januar 2016.
Se materialet her.

25. august 2015
Borgermøde om ny lokalplan for Jyllinge Nordmark. Forslaget udlægger bl.a. arealer til kystsikring og rekreative arealer. Nedenfor ligger de forskellige oplæg fra mødet.
Referat fra mødet
Oplæg, Et klimatilpasset Jyllinge Nordmark
Planche_digelavsarbejdsgruppe
Plancher_fremtidens byggeri
Plancher_grøn identitet og rekreation
Plancher_klimatilpasning
Plancher_kystsikring og vvm
Plancher_lokalplan samlet

4. juni 2015
Roskilde Kommune har truffet afgørelse om at fremme to kystbeskyttelsesprojekter i Roskilde Kommune, for hhv. Jyllinge Nordmark og Inderfjorden Vest.
Med afgørelserne har Roskilde Kommune besluttet, at der skal arbejdes videre på at skitsere og fastlægge økonomien forbundet med kystbeskyttelse i de to områder. Når grundlaget er tilvejebragt vil der jf. kystbeskyttelseslovens kap. 1a blive holdt et borgermøde i hvert område, hvorefter der træffes afgørelse om hvorvidt projektet skal fremmes endeligt.
Se afgørelsen her

29. april 2015
Byrådet beslutter, at arbejdet med kystsikring i Jyllinge Nordmark og i Roskilde inderhavn vest og midt nu skal planlægges helt konkret. Sikring af inderhavnen øst skal undersøges nærmere.
Se referater af sagerne.

2. marts 2015
Borgermøde i Hellig Kors Kirke, Jyllinge, om interessetilkendegivelse
Oplæg om interessetilkendegivelse
Oplæg om projekter

28. januar 2015
Byrådet behandler sagen om stormflodssikring og starter interessetilkendegivelsen blandt berørte beboere.

13. januar 2015
Klima- og Miljøudvalget valget anbefaler sagen om stormflodssikring til byrådet

15. december 2014
Skitseprojekter til konkrete indsatser fra rådgivningsfirmaer.
Regional løsning (version 2, fejlrettet udgave)
Jyllinge Nordmark (version 2, fejlrettet udgave)

Administrationen arbejder nu med at gennemlæse de enkelte projektforslag for at fremlægge en sag til politisk behandling i januar måned 2015.

Den 2. december 2014 arrangerede kommunen efter aftale med grundejerforeningerne i Jyllinge Nordmark en fælles workshop om digelag.
Udefra kommende eksperter fra Kystdirektoratet, fra digelag ved Korsør  og fra firmaet Kyst-havneviden fortalte om reglerne i loven og om de dilemmaer man skal forholde sig til når man overvejer at danne et digelag med dertil hørende bestemmelser om fordeling af udgifter. Der blev diskuteret livligt i fire grupper – og der syntes at være bred enighed om at grundejerforeningerne bør nedsætte en fælles arbejdsgruppe til at udvikle ideerne videre.
Se oplæg til workshoppen
Se oplæg fra Korsør
Se oplæg fra Kyst-havneviden

Byrådet godkender den 24/9 2014 de videre tiltag for at kunne etablere lokal kystbeskyttelse og undersøge sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro.
Se sagen her

Se alle kommentarer til skitseprojekterne
Samlet i én fil - fuld kvalitet (13 MB)
Lettere version i dårligere kvalitet (2 MB)

Politikerne afsætter 44 mio. kr. til sikring
Se sagen her

Statusmøde den 20. maj 2014 i Jyllingehallerne
Se invitationen.
Se pjece med sammendrag af løsninger, tidsplaner og finansiering
Se skitseprojekt for Jyllinge Nordmark 
Se juridisk notat om, hvilke muligheder kommunen har for at deltage i finansieringen
Se oplæg fra kommunen
Se oplæg fra Grontmij
Se oplæg fra Kystdirektoratet
Se referat af mødet

26. marts 2014 indgår Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale, som udvider stormflodsordningen på en række punkter.
Læs mere her.

Den 6. marts 2014 sender borgmesteren høringssvar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og til erhvervsminister Henrik Sass Larsen vedrørende L138.
Se dokumentet her.

Den 6. marts 2014 sender 11 borgmestre et brev til Miljøministeren om statens rolle i kystsikring
Se dokumentet her.

Dialog med beboerrepræsentanter om handleplan for stormflodssikring.
Kommunen indbyder repræsentanter for grundejerforeningerne til at drøfte skitseprojekter for stormflodssikring.
Møderne afholdes den 27. februar, 27. marts, 29. april og 22. maj 2014.
Materiale:
Oversigtskort Jyllinge Nordmark
Tværsnit af  Kronprins Frederiks Bro
Tværsnit Kulhuse Sølager

Mandag den 27. januar 2014 besøgte Henrik Sass Larsen Jyllinge Nordmark.
Ministeren fik dette materiale udleveret af beboerne: "Problemstillinger efter stormen"

Borgermøde den 20. januar 2014 i Jyllingehallerne
Se oplægget om stormflodssikring af Jyllinge Nordmark, fra borgermødet i Jyllingehallerne. Se også referatet fra mødet.

Senest opdateret

27.04.2017