You are here

Jyllinge Nordmark

Projektet i Jyllinge Nordmark indeholder en sikring mod fjorden og langs åens udmunding. Der bliver anlagt et dige tværs over Værebro Å’s udløb med et højvandslukke samt et dige i øst ud mod åen.

11. juli - 5. september 2018
Ny opdateret VMM-redegørelse er i høring. Årsagen til ny udgave af VVM-redegørelsen er, at Miljø- og Fødevareklage¬nævnet den 7. maj 2018 ophævede Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til projektet fra november 2017 til ny behandling i kommunen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde, at kommunens tilpasninger af projektet for at minimere påvirkning af Natura 2000 og anden beskyttet natur er gået videre end beskrivelserne i VVM-redegørelse fra 2016. 

Klagenævnet afgjorde desuden, at kommunens efterfølgende opdatering af Natura 2000-konsekvensvurdering skulle have været i offentlig høring som en del af VVM-processen. 

Forudsætning for en ny VVM-tilladelse til projektet er derfor denne opdaterede VVM-redegørelse og en ny offentlig høring på otte uger.

6. marts 2018
Roskilde og Frederikssund Kommune godkender etablering af de dele af højvandsbeskyttelsen, der påvirker Værebro Å og andre mindre vandløb efter reglerne i vandløbsloven. Det sker i form af godkendelse af et såkaldt reguleringsprojekt, hvor påvirkningen af vandløbene beskrives og vurderes.

Se godkendelse, Bilag 1 og Bilag 2 her.

1. februar 2018
Kystdirektoratet giver tilladelse til at etablere højvandsbeskyttelse i form af et fjorddige, et fløjdige, et ådige samt sluse og pumpestation.
Se tilladelsen her.

30. november 2017
Se de endelige afgørelser:

29. november 2017
Byrådet behandler:

  • Pkt. 281 Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)
  • Pkt. 282 Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark (endelig vedtagelse)
  • Pkt. 283 VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark
  • Pkt. 284 Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark - ny bidragsfordeling efter klagenævnets retningslinjer
  • Pkt. 285 Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark - dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Se sagerne her.

23. oktober 2017
Borgermøde
PDF icon Powerpointpræsentation_til_borgermøde_23.10.17
PDF icon Program_-_borgermøde_den_23._oktober_2017
PDF icon Referat_af_borgermøde_den_23._oktober_2017

6. oktober 2017
Klima og Miljøudvalget sender forslag til ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. På baggrund af de modtagne høringssvar, træffer byrådene i Roskilde og Egedal en ny afgørelse om bidragsfordeling og fremme af kystbeskyttelsen.
Langt de fleste ejendomme, der bliver sikret i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, kommer til at betale omkring 230 kr. om måneden på et 25 årigt kommunegaranteret lån. Nogle få ejendomme kan nøjes med ca. 115 kr./md., mens de ca. 60 ejendomme, der også får gavn et østdige får en betaling på omkring 275 kr./md.
Miljø- og Fødevareklagenævn afgjorde i maj måned, at kun de ejendomme, der får direkte gavn af diget ud mod åen, må bidrage til betalingen hertil.
Der er udsendt høringsbreve til alle berørte grundejere, med beskrivelse af bidragsbetalingen for alle ejendomme i digelaget. Brevet sendes også til interessenterne ifølge kystbeskyttelseslovens regler. Modtagere af brevet, samt andre der har en væsentlig individuel interesse i sagen, kan sende bemærkninger til bidragsfordelingen og beskrivelsen af det justerede projekt til kystbeskyttelse@roskilde.dk
Eventuelle bemærkninger skal sendes, så de er modtaget i Roskilde eller Egedal Kommune senest den 6. november 2017.

PDF icon Høringsbrev om ny bidragsfordeling
PDF icon Bilag til høringsbrev

30. juni 2017
Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet, at kommunen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, men giver ikke nogen af klagerne medhold. En ny VVM-tilladelse forventes ikke at forsinke kystsikringen. Kommunen kan være klar med en ny tilladelse, så snart en ny lokalplan er på plads inden årsskiftet.

Årsagen til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende VVM-tilladelse, er, at Planklagenævnet tidligere har besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Jyllinge Nordmark. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse er altså en direkte følge af Planklagenævnet afgørelse. Afgørelsen er derfor som ventet af kommunen.

Klagenævnet peger på to emner, der kunne være beskrevet mere fyldestgørende  i  VVM-redegørelsen, der danner baggrund for VVM-tilladelsen. Dette har dog ikke haft betydning for nævnets afgørelse.
PDF icon Læs afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

30. maj 2017
Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag holder generalforsamling
Se referatet her

3. maj 2017
Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klager i sagen om kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark. Klagenævnet blåstempler, at der kan bygges et kystbeskyttelsesprojektet, men fastsættelsen af grundejernes bidrag skal vurderes igen. Det betyder, at et nyt forslag til fordeling af bidrag skal sendes i høring hos grundejerne. Klagenævnet slår fast, at forslaget skal baseres på grundejernes nytte af beskyttelsen, og at grundejere skal have mulighed for at dokumentere deres sokkelkote ved opmåling.
Digelaget overvejer, om man skal anbefale et billigere Østdige.
Se Klagenævnets afgørelse her.

21. april 2017
Roskilde og Egedal Kommune ansøger om endelig godkendelse af kystbeskyttelsesprojektet i henhold til Kystbeskyttelsesloven.
Se ansøgningen og skitseprojektet der søges godkendt hér.

21. april 2017
Byrådets lokalplan for Jyllinge Nordmark fra november 2015 er blevet påklaget, og Planklagenævnet har truffet en afgørelse. Nævnet ophæver kommunens vedtagelse af plangrundlaget.
Se hele afgørelsen her

30. november 2016
Byrådet godkender justeret kystbeskyttelsesprojekt og VVM-tilladelse i Jyllinge Nordmark
Se sagen her

3. juni - 29. juli 2016
Offentlige høring af VVM vurdering. Høringen vil danne grundlag for Roskilde og Frederikssund Kommuners senere VVM-tilladelser til det fysiske projekt. Realisering af projektet kræver herudover også tilladelse fra Kystdirektoratet efter kystbeskyttelsesloven, samt en række andre tilladelser.
Annonce
VVM-vurdering
Ikke teknisk resumé
Illustrationer

14. juni 2016
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen modtager et brev fra Willy Eliasen og Joy Mogensen. Budskabet er, at bureaukrati skal ikke forsinke kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Roskilde Havn unødigt
Se brevet

19. maj 2016
Stiftende generalforsamling i ”Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag”
Se referat

24. februar 2016
Egedal Byråd godkender Kystsikringsprojekt - Jyllinge Nordmark/Tangbjerg

17. februar 2016
Roskilde Byråd godkender kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og oprettelse af kystbeskyttelseslag
Se referat

16. februar 2016
Referat af borgermøde om spildevandsplantillæg for Jyllinge Nordmark
Håndbog om lokal afledning af regnvand på veje

7. januar 2016
Borgermøde - "kapitel 1a"
Se oplæg til mødet
Se referat af mødet

10. december 2015
Der indkaldes til kap. 1 a møde den 7. januar 2016.
Se materialet her.

25. august 2015
Borgermøde om ny lokalplan for Jyllinge Nordmark. Forslaget udlægger bl.a. arealer til kystsikring og rekreative arealer. Nedenfor ligger de forskellige oplæg fra mødet.
Referat fra mødet
Oplæg, Et klimatilpasset Jyllinge Nordmark
Planche_digelavsarbejdsgruppe
Plancher_fremtidens byggeri
Plancher_grøn identitet og rekreation
Plancher_klimatilpasning
Plancher_kystsikring og vvm
Plancher_lokalplan samlet

4. juni 2015
Roskilde Kommune har truffet afgørelse om at fremme to kystbeskyttelsesprojekter i Roskilde Kommune, for hhv. Jyllinge Nordmark og Inderfjorden Vest.
Med afgørelserne har Roskilde Kommune besluttet, at der skal arbejdes videre på at skitsere og fastlægge økonomien forbundet med kystbeskyttelse i de to områder. Når grundlaget er tilvejebragt vil der jf. kystbeskyttelseslovens kap. 1a blive holdt et borgermøde i hvert område, hvorefter der træffes afgørelse om hvorvidt projektet skal fremmes endeligt.
Se afgørelsen her

29. april 2015
Byrådet beslutter, at arbejdet med kystsikring i Jyllinge Nordmark og i Roskilde inderhavn vest og midt nu skal planlægges helt konkret. Sikring af inderhavnen øst skal undersøges nærmere.
Se referater af sagerne.

2. marts 2015
Borgermøde i Hellig Kors Kirke, Jyllinge, om interessetilkendegivelse
Oplæg om interessetilkendegivelse
Oplæg om projekter

28. januar 2015
Byrådet behandler sagen om stormflodssikring og starter interessetilkendegivelsen blandt berørte beboere.

13. januar 2015
Klima- og Miljøudvalget valget anbefaler sagen om stormflodssikring til byrådet

15. december 2014
Skitseprojekter til konkrete indsatser fra rådgivningsfirmaer.
Regional løsning (version 2, fejlrettet udgave)
Jyllinge Nordmark (version 2, fejlrettet udgave)

Administrationen arbejder nu med at gennemlæse de enkelte projektforslag for at fremlægge en sag til politisk behandling i januar måned 2015.

Den 2. december 2014 arrangerede kommunen efter aftale med grundejerforeningerne i Jyllinge Nordmark en fælles workshop om digelag.
Udefra kommende eksperter fra Kystdirektoratet, fra digelag ved Korsør  og fra firmaet Kyst-havneviden fortalte om reglerne i loven og om de dilemmaer man skal forholde sig til når man overvejer at danne et digelag med dertil hørende bestemmelser om fordeling af udgifter. Der blev diskuteret livligt i fire grupper – og der syntes at være bred enighed om at grundejerforeningerne bør nedsætte en fælles arbejdsgruppe til at udvikle ideerne videre.
Se oplæg til workshoppen
Se oplæg fra Korsør
Se oplæg fra Kyst-havneviden

Byrådet godkender den 24/9 2014 de videre tiltag for at kunne etablere lokal kystbeskyttelse og undersøge sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro.
Se sagen her

Se alle kommentarer til skitseprojekterne
Samlet i én fil - fuld kvalitet (13 MB)
Lettere version i dårligere kvalitet (2 MB)

Politikerne afsætter 44 mio. kr. til sikring
Se sagen her

Statusmøde den 20. maj 2014 i Jyllingehallerne
Se invitationen.
Se pjece med sammendrag af løsninger, tidsplaner og finansiering
Se skitseprojekt for Jyllinge Nordmark 
Se juridisk notat om, hvilke muligheder kommunen har for at deltage i finansieringen
Se oplæg fra kommunen
Se oplæg fra Grontmij
Se oplæg fra Kystdirektoratet
Se referat af mødet

26. marts 2014 indgår Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale, som udvider stormflodsordningen på en række punkter.
Læs mere her.

Den 6. marts 2014 sender borgmesteren høringssvar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og til erhvervsminister Henrik Sass Larsen vedrørende L138.
Se dokumentet her.

Den 6. marts 2014 sender 11 borgmestre et brev til Miljøministeren om statens rolle i kystsikring
Se dokumentet her.

Dialog med beboerrepræsentanter om handleplan for stormflodssikring.
Kommunen indbyder repræsentanter for grundejerforeningerne til at drøfte skitseprojekter for stormflodssikring.
Møderne afholdes den 27. februar, 27. marts, 29. april og 22. maj 2014.
Materiale:
Oversigtskort Jyllinge Nordmark
Tværsnit af  Kronprins Frederiks Bro
Tværsnit Kulhuse Sølager

Mandag den 27. januar 2014 besøgte Henrik Sass Larsen Jyllinge Nordmark.
Ministeren fik dette materiale udleveret af beboerne: "Problemstillinger efter stormen"

Borgermøde den 20. januar 2014 i Jyllingehallerne
Se oplægget om stormflodssikring af Jyllinge Nordmark, fra borgermødet i Jyllingehallerne. Se også referatet fra mødet.

Senest opdateret

11.07.2018