You are here

Bofællesskaber

Roskilde Kommune er hjem for mange unikke og velfungerende bofællesskaber – store som små, nye som gamle – alle med hver deres særkende. Vi drømmer om stadig flere bofællesskaber, og vi har pladsen.

Flere og flere går med lysten til at dele sin hverdag med andre, hjælpes ad med dagligdagens gøremål og have naboer, der er mere end nogle på den anden side af hækken.

Vi oplever i Roskilde Kommune en stadig stigende interesse fra borgere om at flytte i og etablere bofællesskaber. Det er en interesse som vi gerne vil understøtte og hjælpe til at gøre virkelig.

EKSISTERENDE BOFÆLLESSKABER
Der er ikke én definition på et bofællesskab og i Roskilde Kommune er der også mange forskellige eksempler på, hvordan man kan bo sammen med andre. Som inspiration til jer, som drømmer om at flytte ind i et bofællesskab, der allerede er etableret, findes der nederst på siden en oversigt over nuværende bofællesskaber i Roskilde Kommune sammen med en henvisning til deres hjemmesider og kontaktoplysninger.

OPFØRELSE AF NYT BOFÆLLESSKAB
Til jer, der drømmer om at etablere jeres eget bofællesskab, finder I her på siden et overblik over, hvilke faser og aktiviteter I i hovedtræk skal igennem. Det er ment som en vejledning og hjælpende hånd, der forhåbentligt kan hjælpe jer på vejen fra idé til indflytningsklart bofællesskab. En vej som ofte kan være lang og svær at overskue. 

Processen er delt op i fem faser, hver med en gennemgang af, hvilke opgaver de enkelte faser indebærer, hvem der med fordel kan inddrages for at løse fasens udfordringer og hvor der kan hentes inspiration. Under hver fase fremgår det også, hvornår og hvordan Roskilde Kommune kan hjælpe.

Få et overblik over processen ved at klikke jer igennem de fem faser i rullemenuen nedenfor. I denne vejledning finder i en detaljeret og uddybende beskrivelse af hver fase. Vejledningen kan I printe og tage med jer i det videre arbejde. 

Læs mere om

 • Fase 1: Gruppedannelse

  Første skridt på vejen mod drømmen om at flytte i bofællesskab, er at finde sammen med andre, der deler samme drøm. Med afsæt i dialog om værdier, behov og ønsker til et bofællesskab, kan I afsøge om der er fælles fodslag for at danne en bofællesskabsgruppe, der skal arbejde for at gøre drømmen til virkelighed.

  Arbejdet i Fase 1 består i hovedtræk af følgende aktiviteter: 

  1. Udarbejdelse af fælles værdigrundlag.
   Det fælles værdigrundlag er vigtigt at få formuleret tidligt, fordi det er med til at sætte rammen for bofællesskabet, der skal etableres. 
    
  2. Overvejelser om geografisk placering.
   Det er vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvor I rent geografisk kan se jer bo, både som enkeltpersoner og som samlet gruppe. Der kan være mange overvejelser og hensyn, som skal afstemmes, ligesom det er nødvendigt indledningsvist at holde jer åbne overfor flere muligheder, inden I som gruppe fastsætter, hvilke kriterier der skal prioriteres i forhold til beliggenheden.
    
  3. Afklaring af jeres individuelle økonomi.
   Økonomi er tit den kritiske faktor i arbejdet med bofællesskaber. Derfor er det nødvendigt, at I tidligt har en individuel dialog med jeres bank, så I får en realistisk forventningsafstemning omkring jeres individuelle økonomiske formåen og lånemuligheder. 

  Læs mere om Fase 1 på side 6-7 i vejledningen

  HVORDAN KAN ROSKILDE KOMMUNE HJÆLPE?

  I Roskilde Kommune vil vi gerne skabe gode rammer for, at nye bofællesskaber kan opstå. Derfor hjælper vi også gerne nye grupper til at komme godt fra start:

  1. Netværksmøder og sparring.
   Det kan være en god ide at de første møder bliver holdt et ”neutralt sted”, med en fastlagt dagsorden, der sætter rammen for de indledende snakke. Her kan Roskilde Kommune agere sparringspartner både i forhold til hvad mødet skal indeholde, hvordan det kan faciliteres og hvor det fysisk kan afholdes.

 • Fase 2: Etablering af forening

  Når bofællesskabsgruppen er dannet og har formuleret fælles værdigrundlag, er det tid til at stifte en forening, der kan agere professionel udvikler og forhandlingspart i dialogen med rådgivere, kommune, bank m.fl. Som en del af foreningsdannelsen skal vedtægter formuleres og der skal tages stilling til ejerform og økonomi. Samtidig skal i identificere faglige ressourcer i jeres gruppe og få rådgivere tilknyttet til at varetage dét, I ikke selv kan.

  Arbejdet i Fase 2 består i hovedtræk af følgende aktiviteter: 

  1. Stiftelse af forening.
   Vedtægterne er fundamentet i bofællesskabets organisering og er langt hen ad vejen en formalisering af det værdigrundlag, I allerede har formuleret i Fase 1. Vedtægterne rammesætter bofællesskabet med klart formulerede retningslinjer for en række vigtige forhold. 
    
  2. Valg af ejerform.
   Som en del af foreningsstiftelsen skal I også lægge jer fast på, hvilken type af ejerform bofællesskabet skal have. I kan finde mere inspiration til valg af ejerform på side 17 i vejledningen. 
    
  3. Selskabsdrøftelser med bank.
   Når forening og ejerform ligger fast, skal det afklares, hvilken økonomi foreningen kan og vil rumme. Det er nu blevet tid til en selskabsdrøftelse med forskellige banker, for at afklare låne- og finansieringsmuligheder i forbindelse med grundkøb og byggeriets realisering. 
    
  4. Faglige kompetencer internt og eksternt.
   Etableringen af et bofællesskab kræver en vifte af forskellige fagligheder, hvoraf nogle kan vise sig allerede at være til stede i gruppen. Men selvom I kan varetage nogle ting selv, er det en god ide at få eksterne rådgivere tilknyttet, særligt er en advokat nødvendig ligesom en bygherrerådgiver og/eller arkitekt også kan være en stor hjælp. 
    
  5. Byggeprogram - fra værdier til fysisk form.
   Arbejdet med byggeprogrammet handler om at oversætte jeres værdigrundlag til fysiske principper for jeres bofællesskab. Det er et arbejde I kan påbegynde selv, men det kan være en god ide, at få en arkitekt eller anden rådgiver til at bistå jer i den endelige udformning.

  Læs mere om Fase 2 på side 8-9 i vejledningen

  HVORDAN KAN ROSKILDE KOMMUNE HJÆLPE?

  I Fase 2 bistår Roskilde Kommune jer med sparring på både form og indhold i jeres udviklingsarbejde:

  1. Mødefaciliteter.
   I anden fase er det vigtigt at bofællesskabsgruppen mødes jævnligt og har nogle gode rammer at mødes i. Vi kan som kommune stille mødefaciliteter til rådighed, ligesom vi kan hjælpe med grundlæggende vejledning og sparring på de forskellige tematikker, som fasen indeholder.

 • Fase 3: Udvikling af projekt

  Etableringen af den nye forening danner grundlag for at igangsætte den mere målrettede projektudvikling. Med hjælp fra en arkitekt skal I i tredje fase omsætte jeres ønsker og ideer til konkrete skitser for et nyt bofællesskab. Det er også i denne fase, at I sammen med Roskilde Kommune kan blive mere konkrete i forhold til, hvor det er realistisk at opføre et nyt bofællesskab. Samtidig skal I have styr på de juridiske og finansielle aftaler omkring byggeriets realisering.

  Arbejdet i Fase 3 består i hovedtræk af følgende aktiviteter: 

  1. Beliggenhed.
   Der skal foretages en screening af mulige områder og konkrete grunde for placering af nyt bofællesskab, herunder afklaring af de eksisterende lokalplanforhold. Dette gøres i dialog med Roskilde Kommune.
    
  2. Skitseprojekt.
   Udviklingen af et skitseprojekt for byggeriet i samarbejde med en arkitekt og med afsæt i jeres byggeprogram påbegyndes (se beskrivelse af ‘Byggeprogram’ i Fase 2). I arbejdet med skitseprojektet er det også vigtigt at forholde sig til foreningens samlede økonomisk ramme, der er blevet identificeret i Fase 2. Det skal sikre, at skitseprojektet er økonomisk realistisk.
    
  3. Finansiering.
   En afklaring af finansieringsmuligheder i forbindelse med byggeriets realisering er nu relevant. Ønsker I at opføre bofællesskabet selv og dermed bevare fuld kontrol over byggeriet, eller ser I en fordel i at indgå samarbejde med en developer eller anden kapitalstærk samarbejdspart. Det er vigtigt at overveje. 

  Læs mere om Fase 3 på side 10-11 i vejledningen

  HVORDAN KAN ROSKILDE KOMMUNE HJÆLPE?

  I Fase 3 kommer Roskilde Kommune på banen som planmyndighed i takt med, at I får konkretiseret jeres skitseprojekt. Vi hjælper jer med to vigtige forhold:

  1. Udpegning af grunde og forberedelse af grundudbud.
   Det er altid hønen eller ægget, når vi taler om grunde og bofællesskabsbyggeri. Skal I kende grunden før I kan tegne et skitseprojekt, eller skal vi se et skitseprojekt før vi kan udpege mulige grunde? Svaret ligger midt i mellem. Som kommune har vi kendskab til igangværende og kommende byudviklingsprojekter og vi vil altid kunne pege jer i retning af, hvor der er mulige grunde til bofællesskaber. Omvendt har vi ikke mulighed for at øremærke nogle grunde til bestemte bofællesskabsgrupper. Men i en tidlig dialog kan I introducere os til jeres projektide - og gerne sammen med de første projektskitser. Med det afsæt kan vi bedst hjælpe med at identificere, hvor der ligger velegnede grunde til netop jer.

  2. Opstart af planproces.
   Når et byggeri skal opføres i et område og på en konkret grund, skal der altid en lokalplan til for at muliggøre projektet. På nogle grunde er der allerede en tilstrækkelig lokalplan, men hvis det ikke er tilfældet, skal der udarbejdes en ny. Dette skal vi afklare i en dialog mellem jer og Roskilde Kommune. I tilfælde af at der skal skrives en ny lokalplan, hjælper Roskilde Kommune til.
 • Fase 4: Opførelse af bofællesskab

  Når jeres projekt er færdigtegnet, og en grund er udpeget, er I klar til at indgå de konkrete forhandlinger om grundkøb og opførelse af byggeriet. Byggeriet kan igangsættes, når alle aftalerne er på plads.

  Fase 4 indebærer i hovedtræk:

  1. Grundkøb.
   Hvis grunden er kommunalt ejet, skal den købes af kommunen. Her gælder der særlige krav til, at grunden skal sendes i offentligt udbud, mens selve udbudsformen afhænger af situationen. Hvis grunden er privatejet, foregår forhandlingerne mellem køber og sælger uden kommunens indblanding. Uanset hvad, skal I på forhånd have styr på finansieringen af grundkøbet og når forhandlingerne er på plads, kan en købsaftale indgås.
    
  2. Aftale med projekterende rådgiver.
   Før et skitseprojekt kan bygges skal det detaljeres og gøres realiserbart, det vil sige, at det skal projekteres. 
    
  3. Aftale med udførende entreprenør.
   Til at opføre byggeriet skal der indgås aftale med en entreprenør. Her er det vigtigt at sikre ordnede aftaleforhold, der præciserer opgavens omfang, den økonomiske ramme samt risiko- og ansvar. 
    
  4. Tegning af forsikring.
   Hvis I selv er bygherre, skal I, i forbindelse med byggeriets opførelse, tegne en forsikring, der kan understøtte foreningens risiko og ansvar. 
    
  5. Byggeledelse.
   Når entreprenøren er i gang med byggeriet, er det nødvendigt, at I enten selv fører tilsyn med projektets fremdrift eller ansætter en rådgiver – bygherrerådgiver eller byggeleder – til at bistå jer i denne del. 

  Læs mere om Fase 4 på side 12-13 i vejledningen

  HVORDAN KAN ROSKILDE KOMMUNE HJÆLPE?

  I Fase 4 kan Roskilde Kommune spille tre forskellige roller. Rollen som grundejer (hvis grunden er kommunalt ejet), planmyndighed og byggesagsbehandler.

  1. Grundudbud.
   Hvis Roskilde Kommune er grundejer, administrerer vi både udbud, salg og aftaleindgåelse. Kommunalt ejet jord skal altid i offentligt udbud, men udbudsformen kan fastlægges med afsæt i de konkrete omstændigheder.

  2. Udarbejdelse af lokalplan.
   Som planmyndighed har Roskilde Kommune ansvaret for at udarbejde og færdiggøre en lokalplan for grunden, medmindre opførelsen af et bofællesskab er mulig inden for eksisterende planforhold. Hvis der skal laves en ny lokalplan, tager det cirka et års tid fra start til endelige godkendelse. Denne proces kan med fordel indregnes i jeres samlede tidsplan, så projektet ikke står stille undervejs.
    
  3. Byggetilladelse.
   Når grunden er købt og der er styr på lokalplanen, skal der indhentes en byggetilladelse fra Roskilde Kommune. Denne tilladelse er nødvendig for, at I kan gå i jorden og igangsætte byggeriet.
 • Fase 5: Ibrugtagning og drift

  I Fase 5 nærmer projektet sig sin afslutning. Når huset står færdigt, skal de sidste tekniske detaljer på plads, før I kan flytte ind og afslutte samarbejdet med entreprenøren endeligt. Dertil skal byggeregnskabet gøres op og den forestående drift af bofællesskabet skal håndteres.

  Fase 5 indebærer i hovedtræk:

  1. Udbedring af fejl og mangler.
   Det færdige byggeri gennemgås sammen med entreprenøren for eventuelle fejl og mangler, med henblik på at få dem udbedret. 
    
  2. Afslutning af byggeregnskab og risikoafdækning.
   Regnskabet kan gøres endeligt op, når byggeriet er helt færdigt. 
    
  3. Præcisering af driftsaftaler.
   Da I organiserede jer som en forening, blev der i vedtægterne formentligt indgået aftaler omkring driften af bofællesskabet fremadrettet. Disse aftaler skal nu gennemgås og præciseres om nødvendigt.
    
  4. Administration af driftsbudget.
   De penge der årligt afsættes i foreningen til drift og vedligehold skal administreres. Denne opgave hviler på foreningens bestyrelse og jeres tilknyttede revisor. 

  Læs mere om Fase 5 på side 14 i vejledningen

  HVORDAN KAN ROSKILDE KOMMUNE HJÆLPE?

  I denne fase spiller Roskilde Kommune som udgangspunkt ingen rolle.

Kontakt

Anna Brandt Østerby
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 71

Senest opdateret

04.05.2020