You are here

Affald fra virksomheder

Det er virksomhedens ansvar at overholde reglerne om sortering og at bortskaffe jeres affald korrekt.

Som udgangspunkt skal alle virksomheder sortere deres affald, så mest muligt kan blive sendt til genanvendelse. Men der er stor forskel på, hvilke typer affald virksomhederne producerer, og hvor store mængder affald virskomhederne skal håndtere. Derfor kan det være en god idé at kontakte kommunen og få hjælp til, hvordan din virksomhed skal sortere affald.

Her på siden kan du læse mere om de affaldstyper, der er typiske for virksomheder. 

Regulativ for erhvervsaffald

Affald fra virksomheder er omfattet af kommunens regulativ for erhvervsaffaldI regulativet kan du læse om din virksomheds pligt og ansvar for at sortere og behandle de forskellige typer affald. 

Regulativet beskriver bl.a. ordninger og regler for:

 • Madaffald fra virksomheder fx fra større medarbejderkantiner eller restauranter
 • Restaffald eller dagrenovationslignende affald fra virksomheder
 • Farligt affald som fx olie, maling og kemikalier
 • Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang
 • Klinisk risikoaffald fra fx dyrlæger, tandlæger og hospitaler
 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fx computere, fjernsyn og radioer

Opbevaring af affaldet

Når din virksomhed skal opbevare affaldet, må det ikke forurene luft, jord eller vand. Det må heller ikke tiltrække skadedyr som rotter og ræve.

Ved opbevaring af affald skal du være opmærksom på:

 • Beholdere og andet skal være tydeligt mærket med den type affald, der er i.
 • De forskellige typer affald skal være skilt ad.
 • Affald, der kan bruges igen, skal du opbevare på en sådan måde, at affaldets kvalitet ikke bliver dårligere.
 • Ting, der kan blæse væk eller som støver, skal opbevares i lukkede beholdere eller inden døre.
 • Affald, der skal brændes samt pap, papir og elektronikaffald, skal opbevares tørt.
 • Farligt affald skal din virksomhed opbevare efter Roskilde Kommunes Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier
 • Affald, som ligner dagrenovation, må du højst opbevare i 14 dage inden afhentning.

Affaldstyper

 • Madaffald

  Hvis du har mere end 10 kg madaffald, eller hvad der svarer til ca. 25 liter madaffald om ugen, skal det frasorteres og afhentes særskilt. Madaffaldet skal afleveres til en registreret behandlingsvirksomhed. 

  Hent og print-selv: Værd at vide om madaffald for storkøkkener

  Hvad er madaffald

  • Tilberedt og uforarbejdet mad
  • Rester af grøntsager fra køkkener
  • Rester af kød samt knogler og ben (også fra fisk og fjerkræ)
  • Kaffegrums
  • Kaffefiltre
  • Teposer og tefiltre af papirmaterialer.

  Madaffald i originalemballage

  Fødevareaffald i originalemballage kan overdrages til en virksomhed, der er registreret i 'Affaldsregistret' som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg eller genanvendelsesanlæg.

  Indsamling af madaffald

  Som virksomhed kan I frit vælge, om I vil være med i den kommunale dagrenovationsordning, eller I vil lave en aftale med en privat renovatør om at få afhentet affaldet.

  Er virksomheden med i den kommunale dagrenovationsordning, og er der ikke blevet tømt dagrenovation, kan I give besked til skraldemanden og kommunen på linket herunder:

  Indmeld problemer med tømning af affaldsbeholder.

  • I skal finde jeres vej og husnummer og afkrydse det problem, I har med tømningen.
  • I kan også skrive andre kommentarer til tømningen.
  • Når I har meldt et problem eller en kommentar, sendes der besked direkte til vognmanden, som så hurtigt som muligt gør noget ved det.
  • Har I brug for hjælp, kan I kontakte Affaldsteamet på tlf.: 46 31 36 21 eller e-mail: affaldoggenbrug@roskilde.dk
 • Restaffald og forbrændingsegnet affald

  Virksomhedens restaffald er det affald, der er tilbage, når I har sorteret jeres affald fra til genanvendelse. Restaffaldet skal afhentes mindst hver 14. dag for at hindre lugtgener. 

  Hent og print-selv: Fakta om restaffald

  Hent og print-selv: Fakta om forbrændingsegnet affald

  Er virksomheden med i den kommunale ordning, og er der ikke blevet tømt restaffald, kan I give besked til skraldemanden og kommunen på linket herunder:

  Her kan I selv melde problemer med tømning af skraldespanden

  • I skal finde jeres vej og husnummer og afkrydse det problem, I har med tømningen.
  • I kan også skrive andre kommentarer til tømningen.
  • Når I har meldt et problem eller en kommentar, sendes der besked direkte til vognmanden, som så hurtigt som muligt gør noget ved det.
  • Har I brug for hjælp til linket, kan I kontakte Affaldsteamet på tlf. 46 31 36 21 eller sende en e-mail til en medarbejder, der har med affald at gøre.
 • Farligt affald

  Hvis du har farligt affald som fx spildolie, malingsrester, batterier, rester af rengøringsmidler eller andre kemikalier, skal du anmelde det til kommunen på et skema. Dette gælder også, selv om du ikke har ret meget. Farligt affald er affald, der kan skade miljø, natur eller mennesker. Derfor er det vigtigt, at det bliver håndteret korrekt.

  Læs mere om, hvordan din virksomhed håndterer farligt affald.

  Hent og print-selv: Fakta om farligt affald

  Farligt affald er fx spildolie, malingsrester, batterier, rester af rengøringsmidler eller andre kemikalier. Det farlige affald skal du anmelde til kommunen på et skema. Dette gælder også, selv om du ikke har ret meget.

  Skema til anmeldelse af farligt affald

  Du skal udfylde skemaet med oplysninger om hvilke typer farligt affald, du har og hvor meget du har om året. Det udfyldte skema sender du til e-mail: miljo@roskilde.dk eller med posten til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag, Postboks 100, 4000 Roskilde.

  Hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet, kan du:

 • Genanvendeligt affald

  Genbrug af papir, pap, PE-plast og glas

  Alle virksomheder skal sortere papir, pap og glas fra til genanvendelse - uanset om mængderne. PE-plast (plastfolier/krympeplast) skal også sorteres fra.

  Hent og print-selv: Fakta om papir

  Hent og print-selv: Fakta om pap og karton

  Hent og print-selv: Fakta om plastaffald (ikke PVC)

  Hent og print-selv: Fakta om glasemballage

  Hent og print-selv: Fakta om planglas fra døre, vinduer og spejle

  Der er flere måder, du kan komme af med affaldet på:

  • Du kan selv ringe til en vognmand for at lave en aftale om afhentning af affaldet. Nogle vognmænd kan afhente flere typer affald på én gang. 
  • Som virksomhed kan du bruge ARGOs genbrugspladser. Her kan du aflevere alle typer affald.
  • Du kan lave en aftale med ARGOs genbrugsafdeling i Gadstrup om selv at køre affaldet til genbrug dertil. Betalingen for aflevering af materialer til genbrug er ikke altid den samme, men nogle gange kan man faktisk få penge for dem.

  Andre materialer, der kan genvendes

  Virksomheden har også pligt til at sortere andre ting fra, som kan genanvendes. Det gælder fx:

  • jern og metal
  • pp-plast
  • dæk
  • have- og parkaffald
  • genanvendeligt pvc
  • maskiner og forskelligt udstyr, der ikke længere kan bruges

  Hent og print-selv: Fakta om dæk

  Når din virksomhed bygger om eller bygger nyt

  Har din virksomhed planer om at renovere eller bygge til, skal I huske at anmelde det til kommunen, før arbejdet går i gang. 

  Læs mere om byggeaffald.

 • Elektronikaffald

  Elektronikaffald, affald af elektrisk og elektronisk udstyr, wee-affald eller el-skrot. Dette affald skal afleveres med henblik på miljørigtig oparbejdning og mest mulig genanvendelse.

  Producenter og importører har ansvaret for, at udtjent el-udstyr, fremstillet og solgt efter 1. april 2006, afhentes og behandles miljømæssigt korrekt. Organisationen, WEEE-system, registrerer alle producenter og importører, der markedsfører el-udstyr i Danmark, og afgør om produktet er omfattet af producentansvaret.

  Hent og print-selv: Fakta om elektronik og elektronisk affald

  El-skrot med producentansvar

  Følgende produkttyper er omfattet:

  • Store husholdningsapparater, herunder salgsautomater
  • Små husholdningsapparater, herunder el-værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter
  • IT- og teleudstyr (fx computere, lommeregnere, telefoner)
  • Forbrugerudstyr (fx dvd-afspillere, fjernsyn, radioer)
  • Belysningsudstyr (fx lysstofrør, energisparepærer)

  Sådan kommer du af med el-skrot

  Er dit udtjente el-udstyr købt efter 1. april 2006 og omfattet af producentansvar, skal du kontakte producenten/importøren, når du skal af med dette affald.

  Udstyr købt før 1. april 2006, kan du aflevere gratis til producenten/importøren, hvis du køber nyt udstyr.

  Du kan også aflevere det til ARGO's modtagestation i Gadstrup eller en af genbrugspladserne, hvis mængden og typen svarer til affald fra husholdninger. For at aflevere gratis, skal du stille bilen udenfor pladsen og bære affaldet ind.

  Andet el-skrot skal du aflevere til en miljøgodkendt oparbejder af el-skrot. I Affaldsregisteret kan du se godkendte oparbejdere for de forskellige typer af el-skrot.

  Du kan læse mere om producentansvar og ordningen på el-returs hjemmeside.

 • Materiel til oplagring af affald

  Generelt må opbevaring af affald ikke give anledning til forurening af luft, jord og vand, skabe uhygiejniske forhold i omgivelserne eller tiltrække skadedyr.

  Derfor er det for en række affaldsfraktioner mest hensigtsmæssigt, at de opbevares i lukkede beholdere, eller containere.

  Det er vigtigt, at virksomheden har det nødvendige materiel eller volumen til rådighed, så beholderne ikke overfyldes.

  Da Roskilde Kommune ikke uddeler, udlåner eller udlejer materiel må virksomheden enten eje eller leje sit materiel. Henvendelse om leje og opstilling af materiel skal ske til de transportører, der er registreret til at indsamle f.eks. papir, pap, plast eller forbrændingsegnet affald.

  Udover materiel til opbevaring af affald er der desuden mulighed for at leje materiel til indendørs opsamling af affald samt maskinel til f.eks. presning af baller af pap og plast.

  Særlige affaldsfraktioner

  Til klinisk risikoaffald skal der af hensyn til genkendelighed i forbindelse med håndtering af affaldet anvendes en bestemt type emballage, som den transportør, der indsamler affaldet, kan tilbyde.  

  For farligt affald gælder særlige regler om egnet og tæt emballage, der desuden skal opbevares indendørs. Den transportør, der indsamler affaldet, kan tilbyde både passende emballage og materiel.

  Tømning og behandlingsomkostninger

  Virksomheden skal udover betaling for leje og opstilling af materiel, også betale for tømning og behandling af affaldet i form af oparbejdning, opbalning, forbrænding eller andet. 

  Betaling sker til transportøren af affaldet, der selv afregner med behandlingsanlægget.

  Omkostninger til behandling af affald afhænger af behandlingsformen samt hvilken affaldsfraktion, der skal behandles. 
  For pap, papir, plast, jern og metal samt en række andre affaldsfraktioner kan affaldet i perioder give en indtægt, når priserne på verdensmarkedet er positive.

  Når der bliver indgået aftale med transportøren om opstilling og tømning af materiel, er det vigtigt at virksomheden sikrer sig, at afregning til transportøren afspejler, at priserne på verdensmarkedet er positive.

Senest opdateret

07.11.2019