You are here

Tjek din BBR

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Det er et register, der indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark, som fx boligareal og opførelsesår.

Du er som ejer forpligtet til at give kommunen besked, hver gang du foretager ændringer på din bolig eller på småbygninger. Det kan fx være:

 • Hvis du ændrer på beboelsesarealet.
 • Hvis du opfører en udestue.
 • Hvis du fjerner eller tilføjer andre bygninger på grunden, fx en garage eller et skur.
 • Hvis du ændrer brugen af en bygning, fx fra garage til beboelse

Hvad skal du gøre nu?

I første omgang kan du - og alle andre boligejere i kommunen – kontrollere din BBR-meddelelse på hjemmesiden ois.dk. (Offentlige Informationsserver)

ois.dk skal du søge din adresse frem. Her kan du vælge din BBR-meddelelse (i menuen til venstre med "+"er).
Ud fra din BBR-meddelelse skal du vurdere, om du skal have opdateret nogle af dine oplysninger.
Hvis du har rettelser, så læs mere om det på roskilde.dk/retdinBBR

Registreret bygning i BBR, kan være ulovligt opført

Opførelse af bebyggelse og overdækninger vil ofte kræve en tilladelse efter byggeloven og/eller planloven.

Hvis du ikke har søgt og fået en byggetilladelse, men allerede har opført bygningen, skal du søge om en lovliggørende byggetilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at du måske ikke kan få tilladelse til, at beholde bygningen. Læs mere om Lovliggørende byggetilladelse  Hvis du får en byggetilladelse, vil din BBR meddelelse automatisk blive rettet.

Det at du får registreret bygningen i BBR, betyder ikke, at du har fået en sådan tilladelse.

Ønsker du vejledning til BBR.

Hvis du har brug for vejledning, ud over den hjælp du kan finde her på siden, kan du bestille tid til en BBR-vejledning. Da vi stadigvæk skal passe på hinanden pga. COVID-19 opfordre vi til, som et alternativ, at vi tager vejledningen over telefon eller via en skype. Du skal være opmærksom på at der alene er tale om en vejledning i hvordan du kommer videre. Vi har ikke mulighed for at sagsbehandle på mødet. Vi kan ikke tage stilling til om dine bygninger eller bygningsændringer er korrekte og lovlige, og vi har ikke mulighed for at foretage den nødvendige registrering på mødet.

 

FAQ omkring BBR

 • BBR systemet

  BBR blev oprettet i 1977 ud fra daværende ejers oplysninger med tilføjelser fra de byggetilladelser m.v. der er udstedt senere.

  Der kan være mange grunde til, at din BBR-meddelelse ikke passer med virkeligheden. Men du har som ejer ansvaret for at din BBR-meddelelse er korrekt, og har altid pligt til at indberette oplysninger om din ejendom til BBR. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold for ejendommen, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendt eller lovligt opført.

  Dit ansvar som ejer

  Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte.

  Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

 • BBR - opmåling af arealer

  Størrelsen på et parcelhus, rækkehus og ejerlejlighed bliver i annoncer og salgsopstillinger oplyst som BBR-areal, eller såkaldt bruttoareal. Det betyder, at boligens areal er opgjort ved at måle vandret på ydersiden af ydervæggene i gulvplan. Dertil lægges ved ejerlejligheder andelen af fælles adgangsarealer, såsom opgangsareal.

  Ved tagetager, som ofte har begrænsende lodrette vægge (skunkvægge), foretages opmålingen 1,5 meter over færdigt gulv til ydersiden af tagbeklædningen. Dette sker lettest ved, at man på en byggeteknisk tegning tegner en linje 1,5 meter over gulvet i tagetagen. Der, hvor linjen skærer den udvendige tagflade, har man yderbegrænsningen for tagetagens areal. Kviste måles ligeledes til ydersiden af ydervæggene i måleplan 1,5 meter over færdigt gulv.

  Ved villaer og huse er et eventuelt kælderareal også anført, men dette areal hører normalt ikke med til beboelsesarealet. I forbindelse med et salg eller køb af bolig, er det vigtigt at sikre sig, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du skal derfor både som køber og som sælger læse BBR-meddelelsen grundigt igennem for at sikre dig, at den giver en korrekt beskrivelse af boligen.

  Du kan læse mere om arealvejledning her.

 • Hvad bruges BBR til?

  Oplysningerne i BBR bruges i forbindelse med:

  • SKATs nye ejendomsvurdering
  • Optag af nye lån
  • Udbetaling af ydelser
  • Opkrævning af afgifter
  • Vurdering af fast ejendom m.v. af f.eks. offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber
 • Hvilke oplysninger indeholder BBR-meddelelsen?

  I BBR fremgår bygningens identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse. Oplysningerne er baseret dels på ejerens indberetninger og dels på kommunens egne oplysninger.

  BBR er en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt eventuelle tekniske anlæg og tekniske enheder mv. og stiller data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.

  Generelt skal ALLE bygninger indberettes til BBR.

 • Gennemgang af ejermeddelelsen

  Når du modtager din BBR-ejermeddelelse, er det vigtigt, at du gennemgår den omhyggeligt for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Er de det, skal du blot gemme meddelelsen.

  Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal du meddele det til BBR, så oplysningerne kan blive ændret. 

  Har du mistet din BBR meddelelse, kan du finde den ved at gå ind på dette link ois.dk og søge på din adresse i søgefeltet. Det er gratis og kræver hverken NemID eller pinkode. Derudover ligger din BBR-meddelelse iskattemappen på skat.dk).

  Ved ejerskifte og ved afslutning af byggesager får du som ejer automatisk udleveret en opdateret BBR-ejermeddelelse.

 • Fejl i BBR-meddelelse

  Du kan rette fejlene via siden roskilde.dk/retdinbbr.

  Er du lejer eller andelshaver, skal du først kontakte din udlejer eller andelsboligforening og rettelsen skal fremsende af dem.

  Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan (efter 1/1 2019) give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR, eller hvis du har givet forkerte oplysninger.

  En registrering i BBR er ikke nødvendigvis udtryk for, at et eventuelt byggeri er lovligt i henhold til anden lovgivning.

  Du kan finde den fulde liste over de oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 • Kortet på min BBR-meddelelse er forkert?

  Kortet computergenereret ud fra luftfotos og kan derfor vise forkerte placeringer af dine bygninger. Det du skal være opmærksom på er, at det der er skrevet i din BBR-meddelelse stemmer overens med det du har på din ejendom og bygningerne er placeret korrekt på kortet.

  Ejendommens afgrænsning (med blå) aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels nøjagtige beliggenhed.

  Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort.
  Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og ønskes dette fastlagt, kan det alene foretages af en praktiserende landinspektør.

  Alle bygninger og vindmøller vises med et punkt på kortet. Forkortelser i kortet: BYGN. = bygning og VIND. = vindmølle

  Men fordi ejendommene endnu ikke er færdig kontrolleret, er bygningerne farvekodet efter placeringssikkerhed:

  Grøn: angiver sikker placering. Bygningen i kortet stemmer overens med bygningens areal i BBR.

  Gul: angiver temmelig sikker placering. Bygningen i kortet passer måske med arealet i BBR, eller der kan være flere bygninger med omtrent samme areal. (usikkerhed om placering på kortet).

  Rød: angiver en usikker placering. De røde bygningspunkter er placeret tilfældigt et sted på matriklen, da der ikke er et umiddelbart match mellem bygning i kortet og bygning i BBR.

 • Hvis du bor i lejlighed, hvad skal du være opmærksom på?

  For ejerlejligheder skal tillige det tinglyste areal oplyses i salgsopstillingen. Det tinglyste areal stammer fra en landinspektørs opmåling, da ejendommen blev opdelt i ejerlejligheder. Det tinglyste areal opgøres på yderside af ydervægge og til midten af skillevægge mod nabolejligheder. Den væsentligste forskel mellem det tinglyste areal og BBR arealet er, at BBR arealet opgøres med andele af eventuelle adgangsarealer, det tinglyste areal uden.

  Det tinglyste areal fremgår af tingbogsattesten og ejerlejlighedskortet.

  Et tredje mål, der kan være relevant at kende, er ”nettoarealet”. Nettoarealet er det indvendige gulvareal i samtlige rum. Denne oplysning findes ikke i BBR eller andre offentlige registre. Det tinglyste areal og BBR-arealet vil således altid være større end ”nettoarealet”, idet væggene medregnes.

 • Varmekilde og elvarmereduktion

  Ved ændringer af energioplysninger på bygninger skal du være opmærksom på, at hvis du skifter fra opvarmning ved egen centralvarmeinstallation opvarmet med flydende brændsel, skal du sikre dig, at du får registreret, at din olietank ikke er i brug eller at den er fjernet. Dette kan du læse mere om under ’Olietanke’.

  Inden ansøgning om godkendelse af skema til elvarmereduktion, skal du kontrollere om energioplysningerne i BBR er anført korrekt med 'elektricitet' som dit primære opvarmningsmiddel. Er oplysningerne ikke korrekte i BBR, skal du sørge for at få rettet oplysningerne, inden du indsender ansøgningen om elvarmereduktion. Dette skal gøres skriftligt her.

  Du skal være opmærksom på, at hvis bygningen indeholder et aktivt oliefyr, naturgasfyr eller fjernvarmeveksler som er tilsluttet, vil bygningen altid skulle registreres i BBR med opvarmningsmiddel fyringsolie, naturgas eller fjernvarme. Dette er uanset de respektive forbrugsmængder jf. Elafgiftsloven.

 • Salg af din ejendom - er din BBR korrekt?

  Sælger bør bringe forholdene i overensstemmelse med de faktiske forhold inden salg, således at køber ikke overtager forhold, som måske kræver godkendelse af kommunen, og som kan give problemer.

  Er der foretaget bygningsændringer, typisk ved indvendige ændringer, er det dit ansvar, at meddele det til kommunen. Det er ofte forekommende, at der mangler registrering af eksempelvis en brændeovn eller et ekstra toilet for blot at nævne nogle få eksempler. Der har også været enkelte sager, hvor arealet ikke har været korrekt.

  Ret din BBR her

 • Hvis du vil vide mere om BBR

   På hjemmesiden bbr.dk/ejere kan du læse mere om BBR og få svar på en række spørgsmål om BBR. Du kan bl.a. læse om:

  • Hvilke data skal jeg indberette
  • Finde vejledning til, hvordan arealer beregnes
  • Spørgsmål og svar på almindelige spørgsmål om BBR
  • Læse om lovgivningen bag BBR

Senest opdateret

17.09.2020